Οι περιπέτειες ενός Βρυσοχωρίτη δασκάλου στα τέλη του 19ου αιώνα

Τις ταλαιπωρίες ενός δασκάλου από το Βρυσοχώρι, του Γεωργίου Δημητριάδη, μας μεταφέρει ένα παλιό δημοσίευμα της εφημερίδας «Φωνή της Ηπείρου» που κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου του 1892 και αναδημοσιεύτηκε πρόσφατα στη σελίδα «vlahoi.net».

Ο Βρυσοχωρίτης εκπαιδευτικός που εκείνη την εποχή δίδασκε στο χωριό Περιβόλι Γρεβενών φέρεται σύμφωνα με το δημοσίευμα να πέφτει θύμα των συκοφαντιών των τότε «Ρουμανίζοντων» με αποτέλεσμα αρχικά να χάσει τη δουλειά του και στη συνέχεια να φυλακιστεί για κάποιους μήνες.  Εκεί, πάντα σύμφωνα με την εφημερίδα, από την πίεση της κατάστασης αναγκάστηκε να «αλλαξοπιστήσει» έχοντας ως κέρδος την άμεση αποφυλάκιση του και στη συνέχεια τον διορισμό του ως δασκάλου στο χωριό του. Όμως όπως γράφει η ανταπόκριση γρήγορα ξανάλλαξε απόψεις, εγκατέλειψε τη διδακτική του έδρα και κατέφυγε στη Θεσσαλία που την εποχή εκείνη ήταν στα όρια της Ελληνικής επικράτειας.

Διαβάστε το τμήμα του κειμένου της εφημερίδας που αναφέρεται στο γεγονός:

«Εἰς τᾶς τοιαύτας διαβολᾶς τῶν Ρωμούνων ὑποχωροῦν ἐνίοτε καὶ αὐτοὶ οἱ διδάσκαλοι τῶν ἑλληνικῶν σχολείων τῶν βλαχοχωρῖων. Οὕτως ἐνἐκ Λεσνίτσης (Βρυσοχώρι) τοῦ Ζαγορίου Γεώργιος Δημητριάδης ἐχρημάτισε ἑλληνοδιδάσκαλος ἐπὶ δυἔτη εἰς τὸ Περιβόλι τοῦ Πίνδου, τὸν κατήγγειλαν οἱ Ρωμοῦνοι ὡς συνομότην τοῦ καθεστῶτος, ἐπὶ τῇ προφάσει ὅτι δῆθεν ἀνευρέθη ἀντικυβερνητικὸν διδακτικὸν βιβλίον εἰς τίνα μαθητήν του. Καἄνθρωπος συλληφθέις ἐφυλακίσθη εἰς Ἰωάννινα καὶ Σέρβια ἐπὀκτὼ κατὰ συνέχειαν μήνας, καθ’ οὖς ἡ οἰκογένεια τοἔστερειτο ἄρτου. Ἐκ τούτου δυσανασχετήσας προσῆλθεν εἰς τοὺς Ρωμούνους, οἵτινες ἀμέσως ἀνήργησαν καὶ κατώρθωσαν τὴν ἀπελευθέρωσίν του, ἐν τἅμα δὲ τὸν ἀπέστειλαν διδάσκαλον εἰς Λεσνίτσαν. Ἀλλ’ οὗτος μὑποφέρων αὐτοὺς κατ’ ἀρχήν, μὲ πρώτην εὐκαιρίαν τὴν ὁποίαν ἐπέτυχεν ἀνεχώρησε διὰ Θεσσαλίαν, ἁρπάξας παρὰ τῶν Ρωμούνων καὶ 6 εἰκοσάφραγκα».

Ολόκληρο το δημοσίευμα της εφημερίδας μπορείτε να το βρείτε εδώ:

http://www.vlahoi.net/istories-gegonota/arpagai-sikofantiai.html

Advertisements